Organisatie Stichting Diagnosy.nl

 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 855941741.

  Postadres: Gerrit van der Veenstraat 106, 1077EM, Amsterdam.
  Email: contact@Diagnosy.nl.

 • Doelstelling Stichting Diagnosy.nl

  Diagnosy.nl® heeft als eerste doel per 1 januari 2020 meer dan 2.020 mensen aan een betere diagnose te helpen door ervaringsdeskundigen met elkaar te verbinden. Deze diagnoses kunnen variëren van veel voorkomende, tot zeldzame aandoeningen. De Stichting zorgt er voor dat de sociale waarden en privacy gewaarborgd blijft. Het nonprofit karakter van de Stichting garandeert dat de donaties verantwoord worden besteed. Diagnosy.nl® optimaliseert gebruik van sociale media om de aandacht van de juiste mensen te richten op patiënten casuïstiek. Een wetenschappelijke studie in de British Medical Journal in 2014 liet zien dat meer dan 1 op de 20 patiënten in de westerse wereld poliklinisch een verkeerde diagnose krijgt. Het is erg lastig voor medici om goed op de hoogte te blijven van alle medische ontwikkelingen. Het is bijna ondoenlijk om de overvloed aan informatie om te zetten in kennis, zelfs binnen hun eigen specifieke vakgebied. Door in de diagnostische fase meer mensen mee te laten meedenken is de verwachting dat de gemiddelde ziekteduur wordt verkort, patiënten meer grip op hun ziekte krijgen en de ernst van aandoeningen afneemt door eerdere herkenning. Hoewel dit vooraf moeilijk is te meten, is het zeer waarschijnlijk dat betere en snellere diagnostiek uiteindelijk zal leiden tot een substantiële verlaging van de landelijke ziektekosten.

 • Hoofdlijnen beleidsplan

  1.Interactief platform

  Diagnosy.nl® creëert een interactief platform van accounthouders bestaande uit professionals, andere gebruikers en patiënten. Door de grote groep van gebruikers kan op interactieve wijze een scala van problemen en oplossing ter beschikking komen. Door het delen van vragen en het presenteren van ideeën kan op iteratieve wijze en de weg van fuzzy logic, een zuiverder analyse worden gemaakt van klachten en aandoeningen die bij de traditionele manier van diagnosticeren vaak over het hoofd wordt gezien. Dit wordt mogelijk gemaakt door de interactieve opzet van het online platform waardoor real time kan worden gecommuniceerd via alle mogelijke randapparatuur.

  2.Toegevoegde waarde

  De toegevoegde waarde van de aanpak van Diagnosy.nl® is dat er een grote, vrijwel onbeperkte groep van ervaringsdeskundigen wordt aangeboord die kan bijdragen tot een zuiverder diagnose stelling. De groep bestaat niet alleen uit medische professionals maar ook uit patiënten en omgevings- en ervaringsdeskundigen als zorg- en hulpverleners.

  3.Privacy en snelheid

  De toegevoegde waarde van de aanpak van Diagnosy.nl® is dat er een grote, vrijwel onbeperkte groep van ervaringsdeskundigen wordt aangeboord die kan bijdragen tot een zuiverder diagnose stelling. De groep bestaat niet alleen uit medische professionals maar ook uit patiënten en omgevings- en ervaringsdeskundigen als zorg- en hulpverleners.

  4.Praktische toepassing

  Behandeladvies is gereserveerd voor de gezondheidszorg professionals die patiënten in hun eigen professionele setting verder helpen.

  5.Financiering

  Naast donaties door sympathiserende financiers zal vrijblijvend worden verzocht aan betrokkenen , met name de behoeftestellers wiens diagnose succesvol is gesteld om een bijdrage te leveren aan de instandhouding en verdere uitbouw van het werk van Diagnosy.nl®.

  6.Toekomst

  Na de lancering van het platform en succesvolle trials zal de activiteit vervolgens worden gericht op een verdere ontwikkeling van het platform en de financiering door bedrijfsleven, overheid, gezondheidsorganisaties en betrokkenen bij het platform. Tegelijkertijd zullen organisaties met vergelijkbare doelstellingen en onderzoekscentra worden benaderd om deel te nemen, dan wel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het platform. Daarnaast zal publiciteit worden gezocht via de moderne en traditionele media om de bekendheid met het werk van Diagnosy.nl® te vergroten.

 • Bestuurssamenstelling

  • R. van den Hoven van Genderen, voorzitter. Jurist en directeur Center for Law & Internet bij de VU Amsterdam
  • B. Jas, vicevoorzitter. Chirurg bij het Langeland Ziekenhuis, Zoetermeer
  • E. Visser, penningmeester. Accountant bij Sjaak adviseurs, Amsterdam

 • Beloningsbeleid

  Vooralsnog wordt er geen salaris uitgekeerd aan werknemers. Oprichtingskosten worden verrekend. Alle opbrengsten worden gebruikt voor ontwikkeling van de websites, eventueel reclame en vergoeding van inherente kosten. Zodra programmeurs in Nederland aan Diagnosy.nl® gaan werken, dan zal dit zeer waarschijnlijk middels salariëring gebeuren. De bestuurders van Stichting Diagnosy.nl hebben te kennen gegeven gedurende hun aankomende driejarige bestuurstermijn 2016-2018 af te zien van een vergoeding voor hun bestuursactiviteiten.

 • Verslag van activiteiten 2016

  Stichting Diagnosy.nl is in 2016 formeel opgericht; de ontwikkeling van de websites en organisatie zijn gestart in 2014.

 • Balans baten en lasten

  Aangezien de stichting in 2016 is opgericht is er momenteel nog geen balans en staat van baten en lasten van toepassing. Deze zal worden toegevoegd zodra deze begin 2017 beschikbaar is voor het boekjaar 2016.