Privacy Beleid Diagnosy.nl®

 • Naleving van de privacy wet- en regelgeving

  Dit privacy beleid is opgesteld ter bescherming van degenen wiens' persoonlijk identificeerbare informatie (PII) online wordt gebruikt. PII, is informatie die kan worden gebruikt om zelfstandig, of in combinatie met andere informatie, natuurlijke personen te identificeren.
  Lees ons privacybeleid zorgvuldig om een ​​duidelijk inzicht te verkrijgen in hoe we gegevens verzamelen, gebruik hiervan maken, beschermen of anderszins omgaan met je persoonlijk identificeerbare informatie in overeenstemming met onze website.

  Diagnosy.nl® en Gebruikers zullen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens voldoen.
  Meer specifiek zullen alle partijen moeten voldoen aan de Nederlandse Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens), de Europese richtlijn over de bescherming van persoonsgegevens (95/46 / EG) en de toekomstige wetgeving die van toepassing zal zijn.

 • Doel

  Alle persoonlijke gegevens worden verzameld en uitsluitend verwerkt voor het doel zoals beschreven in het Mission Statement: Omschrijven en analyseren van ‘Cases’ ter voorkoming van ziekte of onnodige progressie van ziekte en vermindering van de tijd met onnodige onzekerheid over diagnoses.

 • Subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel

  Persoonlijke gegevens worden niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel zoals hierboven is vermeld. Als het doel kan worden bereikt met de minst indringen

  gegevensverwerking of uitwisseling van gegevens met anderen, is deze wijze van toepassing leidend. Geen gevoelige persoonlijke geïdentificeerde of identificeerbare informatie zal openbaar worden gemaakt door Diagnosy.nl® zonder anonimisering. Gebruikers houden de verantwoordelijkheid voor de informatie die zij beschikbaar stellen.

 • Fair Information Practices en Melding Data inbreuk

  Indien een data-inbreuk optreedt: zal Diagnosy.nl® de gebruikers en de toezichthouder conform wettelijke verplichtingen zo snel mogelijk op de hoogte stellen via e-mail en eventuele gevolgen van de inbreuk duidelijk maken.
  Gebruikers en overige betrokken partijen zijn gerechtigd individueel gerechtelijke acties te ondernemen tegen onrechtmatige verwerking van gegevens door gegevensverwerkers en natuurlijke en rechtspersonen die op enigerlei onrechtmatige wijze persoonlijke informatie verzamelen of verwerken.
  Dit houdt tevens in dat betrokkenen data-inbreuken of onrechtmatig handelen kunnen voorleggen aan de toezichthouder (CBP), opsporingsinstanties en/of de burgerlijk rechter.

 • Gebruik e-mailadres

  Diagnosy.nl® gebruikt je e-mailadres om:
  • Informatie te verzenden, te reageren op vragen en / of andere verzoeken.
  • Het verwerken en verzenden van informatie mogelijk te maken en updates met betrekking tot de uitwisseling van analyses en advies te faciliteren.
  • Het honoreren opt-out / unsubscribe verzoeken zo spoedig mogelijk door te voeren
  • Gebruikers zich te laten afmelden via de link aan de onderkant van elke e-mail of door het opnemen van contact met contact@diagnosy.nl.
  • Verder laat Diagnosy.nl® geen reclame toe en biedt geen toegang tot door derden aangeboden producten of diensten en; honoreren wij:' signalen, plaatsen geen cookies en Geaccepteerd een Do Not Track (DNT) browser wanneer dit mechanisme aanwezig is.

 • Inschrijving

  Als je je registreert als gebruiker (Diagnoser en/of Questioner) hebben we je e-mailadres nodig om je te kunnen bereiken voor onze diensten.

 • Privacy en respect

  Diagnosy.nl® zal de privacy van elke gebruiker respecteren. Iedereen die een Account heeft op Diagnosy.com is een Gebruiker. Gebruikers zijn zogenaamde Vragenstellers en Diagnosestellers of ondersteuners hiervan. Vragenstellers zijn Gebruikers die een diagnose zoeken voor de symptomen van henzelf of anderen. Diagnosestellers zijn Gebruikers die de Vragensteller helpen een ​​diagnose te vinden. Diagnosy.nl® is een sociaal platform. Inherent aan deze kwalificatie kan er communicatie plaatsvinden tussen alle Gebruikers. Hoewel Diagnosy.nl® probeert respectloze interactie tussen gebruikers te voorkomen, zijn gebruikers verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

  Informatie die nodig is voor de registratie zal variëren afhankelijk van het registreren als een Diagnosesteller, een Vraagsteller, beide of eventueel anderszins. Persoonlijke informatie, die een Gebruiker fysiek of via communicatiemiddelen kan lokaliseren en identificeren, zoals e-mail, sms etc. wordt niet gedeeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken Gebruiker. Medische informatie binnen de Diagnosy Health Record (DHR) is zo anoniem als het niveau van de informatie die is gedeeld door de Vraagsteller. Hoewel Diagnosy.nl® gebruikers zal aanmoedigen om informatie die mogelijk hun privacy kan verstoren niet te delen, zijn Gebruikers vrij om ​​respectvolle teksten te plaatsen in de daarvoor bestemde tekstvakken. Het plaatsen van foto’s is mogelijk maar Gebruikers moeten zich bewust zijn van het feit dat bijvoorbeeld, foto's geüpload van smart phones e.d. meer informatie kunnen bevatten dan de men zich realiseert. Diagnosy.nl® zal de vrijheid van het delen van informatie, tenzij het (mogelijk) schadelijk zal zijn voor anderen, niet beperken.

 • Privacy Diagnosy Health Record, of DHR (synoniemen: Diagnostic Health Record of Diagnosy’s Health Record)

  De DHR bevat anonieme medische informatie, tenzij gebruikers informatie toevoegen die deze anonimiteit in gevaar brengt. Namen, avatars en fysieke uiterlijke kenmerken die te persoonspecifiek zijn, samen met informatie over locaties, kan gemakkelijk privacy van Gebruikers verstoren. Diagnosy.nl® streeft er naar de privacy van Gebruikers te beschermen, maar zal hen niet actief beperken in het openlijk communiceren of het delen van persoonlijke informatie.

 • Anonieme informatie

  Gebruikers die hun informatie aan Diagnosy.nl® verstrekken, Geaccepteerd dat hun gegevens anoniem kunnen worden gebruikt met als doel gezondheid en daarmee ook de gezondheidszorg in breedste zin te verbeteren. Wanneer Diagnosy.nl® informatie met externe partijen wil delen waarbij het doel niet expliciet duidelijk in het belang van de verbetering van gezondheid of gezondheidszorg in breedste zin is, zullen gebruikers van tevoren expliciet om toestemming worden gevraagd.
  Anonieme informatie verzameld door Diagnosy.nl® , dat wil zeggen zonder individuele Gebruikers referentie als e-mailadressen kan worden gebruikt voor medisch onderzoek en de hervorming van de gezondheidszorg met de belangen van de patiënten als belangrijkste prioriteit. Anderen dan Diagnosy.nl® kunnen deze anonieme gegevens alleen gebruiken na een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Diagnosy.nl®. Partijen kunnen geïnteresseerd zijn in aanvullende informatie van specifieke gebruikers. Als gebruikers toestemming geven voor het ontvangen van vragen of informatie van deze partijen, zal Diagnosy.nl® deze doorsturen naar locaties gelieerd aan hun Diagnosy.nl user accounts (d.w.z. naar hun geregistreerde e-mailadres, of andere bestemmingen in uitzonderlijke omstandigheden zoals medische spoedhulp), zo mogelijk zonder de identiteit van de gebruiker te onthullen.

 • Niet-anonieme informatie

  Partijen kunnen zijn geïnteresseerd in informatie van specifieke gebruikers. Deze niet-anonieme informatie zal niet worden gedeeld, tenzij gebruikers uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt wanneer Diagnosy.nl® hiertoe wettelijk wordt verplicht.

 • Een account aanmaken

  WANNEER_U_ZICH

 • Het delen van je cases

  Gebruikers zijn vrij om hun persoonlijk identificeerbare informatie te delen, maar worden geadviseerd dit niet te doen. Het uploaden van foto's of andere gegevens (film, soundtracks etc.) moet met grote zorg worden gedaan en oplettendheid is vereist om niet de identiteit van gebruikers bekend te maken. Hoewel Diagnosy.nl® hecht aan privacy en zich voegt naar de wettelijke regels worden de verplichtingen van de Health Insurance Portability and Accountability Act( HIPAA) niet gevolgd aangezien het Amerikaanse wetgeving betreft die buiten de V.S niet behoeft te worden toegepast. Diagnosy.nl® heeft niet de plicht om te bekijken welke informatie wordt gedeeld maar zal bij geconstateerde overtredingen van geldende wetgeving of misdragingen passende maatregelen nemen.
  Diagnosy.nl® kan cases/vragen delen op andere Diagnosy websites dan waar deze initieel door gebruiker geplaatst zijn. Bijvoorbeeld, een case geplaatst op Diagnosy.nl kan worden vertaald door Diagnosy® en gepost worden op Diagnosy.com zonder bijkomende toestemming van de vraagsteller of enige ander.

 • Privacyrechten van derden

  Het delen van beelden van derden zonder hun toestemming is in strijd met Diagnosy’s ideeën over privacy en rechtmatigheid. Hoewel Gebruikers hun eigen verantwoordelijkheid hebben en Diagnosy.nl hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden, zal Diagnosy.nl® de privacy van derden respecteren en na melding van onrechtmatige plaatsingen te hebben ontvangen, na eventueel hoor en wederhoor, de inhoud zo nodig verwijderen.

 • Online Automatische Informatie

  Diagnosy.nl® ontvangt automatisch IP-adressen, namen van Internet Service providers, web browsers en typen mobiele apparaten, op ons online platform. Deze informatie kan worden gebruikt voor een verbetering van de diensten, onze websites en filialen.

 • Online formulieren

  Er kunnen formulieren worden gebruikt op Diagnosy.nl® waarop persoonlijk identificeerbare informatie wordt verwerkt. Deze formulieren dienen voor interne verwerking en zullen zowel door technische als procedurele maatregelen worden beschermd. Indien de gegevens van deze formulieren niet meer nodig zijn zullen zij worden geanonimiseerd of vernietigd.

 • Diagnosy.nl Bèta

  Voor Diagnosy.nl® is veiligheid van gegevens, met inbegrip van persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers prioriteit van Diagnosy's online business. Maar door de aard van het Internet en beperkte middelen, kunnen we niet garanderen dat persoonlijke informatie honderd procent wordt beschermd. Diagnosy.nl® raadt gebruikers aan om wachtwoorden te beschermen en zich af te melden bij de website wanneer deze niet wordt gebruikt.

 • Verzamelen van informatie van je bezoek aan onze website

  Bij de registratie op onze website, kan de Gebruiker, in voorkomend geval, gevraagd worden om naam, wachtwoord, e-mailadres of andere gegevens in te vullen. Naast het verzamelen van informatie die door Gebruiker wordt geüpload, gebruiken wij ook informatie die verkregen wordt door systeemcommunicatie via websites en Diagnosy.nl®.

 • Gebruik van informatie

  We kunnen de registratie-informatie of andere informatie die je toevoegt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het surfen naar de website, of het gebruik maken van andere delen van de site, op de volgende manieren gebruiken ter optimalisering van de ervaring voor de Gebruiker: 
   
  • Om de ervaring voor de gebruiker te personaliseren en om ons in staat te stellen het type inhoud waarin je het meest bent geïnteresseerd voor je te stroomlijnen. 
   
  • Om de kwaliteit van onze website te verhogen en zo de dienstverlening te verbeteren.

 • Beveiliging van informatie

  Diagnosy.nl® is afhankelijk van de state of the art beveiliging van de site- en netwerkprovider. Diagnosy.nl® maakt gebruik van kwetsbaarheid scanning en / of scannen naar PCI-standaarden en gebruikt Malware Scanning, cube security en dynamische IP-adressen.
  Je persoonlijke informatie wordt bewaard achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten tot onze systemen hebben en verplicht zijn om de informatie vertrouwelijk te houden. Daarnaast wordt alle gevoelige en financiële informatie die je levert gecodeerd via Secure Socket Layer (SSL) technologie.
  We maken gebruik van diverse veiligheidsmaatregelen wanneer een gebruiker zijn of andere informatie oplevert of gebruikt, vooral wanneer het de toegang en veiligheid van persoonlijke gegevens betreft.

 • Cookies

  Diagnosy.nl® kan cookies gebruiken om onze dienstverlening aan Gebruikers te verbeteren. Gebruikers worden gevraagd om het gebruik van cookies goed te keuren. Cookies zijn kleine bestanden die een site of de service provider plaatst op de harde schijf van je computer via je webbrowser zodat de systemen van de site of de dienstverlener in staat worden gesteld om de browser te herkennen naast andere kenmerkende informatie. Cookies worden gebruikt om Diagnosy.nl® te helpen je toegangsgegevens te onthouden en je eerdere vragen en persoonlijke gegevens te verwerken. Ze worden ook gebruikt om Diagnosy.nl® te helpen je voorkeuren op basis van eerdere of de huidige activiteiten op de site te herkennen die ons in staat stelt om je te voorzien van betere dienstverlening. We maken ook gebruik van cookies om ons te helpen geaggregeerde gegevens over verkeer op de site en de site interactie te compileren.

  Je kunt ervoor kiezen dat je computer je elke keer waarschuwt dat een cookie wordt verzonden, of je kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Je kunt dit doen via je browser instellingen. Elke browser is een beetje anders, dus kijk naar het Help menu van je browser om de juiste manier voor het aanpassen van cookies te vinden.

  Als je ‘cookies off’ inschakelt, zullen sommige functies uit worden geschakeld hetgeen een aantal van onze diensten zou kunnen vertragen.

 • Third Party Disclosure

  Diagnosy.nl®, verhandelt verkoopt of draagt persoonlijk identificeerbare informatie op geen enkele wijze over zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker. Dit geldt niet voor website hosting partners en andere partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten, of onderhoud, met dien verstande dat die partijen verplicht zijn om deze informatie geheim te houden en in gelijke mate te beveiligen. Wij kunnen ook je informatie vrijgeven als wij dienen te voldoen aan de wet, maatregelen moeten nemen om onze site te beschermen, of bij ons of anderen rechten, eigendommen of veiligheid moeten beschermen.
  Echter, niet-persoonlijk identificeerbare informatie over Bezoekers of Gebruikers kan wel worden verstrekt aan andere partijen voor analyse of onderzoek.

 • Wijzigingen

  Bezoekers kunnen onze website anoniem bezoeken.
  Onze Privacy Policy koppeling omvat het woord 'Privacy' en kan gemakkelijk gevonden worden op de pagina hierboven aangegeven. Gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van toekomstige wijzigingen van het privacy beleid op onze Privacy Policy pagina. Gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie veranderen door in te loggen op hun account.

  Om verlies van data te voorkomen is het niet toegestaan zelfstandig je Usernames te wijzigen. Mocht het redelijkerwijs toch nodig zijn dan is het nodig dat je een e-mail stuurt naar contact@diagnosy.nl. Hiervandaan kunnen deze naamswijzingen gevolgd worden en kan verlies van data beperkt worden.

 • Third party behavioral tracking

  Diagnosy.nl® staat niet toe dat derden op de site behavioral tracking en gerelateerde communicatie uitvoeren.

 • Het sluiten van de Account

  Wanneer een account wordt gesloten door een gebruiker of door Diagnosy.nl®, worden alle identificeerbare gegevens en persoonlijke informatie zo spoedig mogelijk verwijderd en vernietigd, met uitzondering van die gegevens die als gevolg van een wettelijk verplichting bewaard dienen te worden voor een aangegeven periode. Geanonimiseerde gegevens kunnen blijvend worden gebruikt ten behoeve van de doelstellingen van Diagnosy.nl®.

  Als er vragen zijn over dit privacy beleid kun je contact met ons opnemen via contact@diagnosy.nl.