Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden Diagnosy.nl® (AVGD)

 • Onze missie

  Diagnosy.nl® is er op gericht om zo veel mogelijk mensen te helpen. Meer specifiek omvat dit het voorkomen van ziekten of onnodige progressie van ziekten en verminderen van onnodige onzekerheid door het diagnostisch proces te verbeteren.

 • Platform

  Diagnosy.nl® heeft deze website ontwikkeld in de zin van een gemodereerd, gebruiksvriendelijk, niet-commercieel platform om alle gebruikers de gelegenheid te geven informatie uit te wisselen over de zaakbeschrijving, diagnose en zaakervaring. De inhoud zal worden gecreëerd door een Gebruiker, zijnde medische professionals, wetenschapper of ervaringsdeskundige.

 • Gebruik van de informatie

  De informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en zal worden geanonimiseerd voor wetenschappelijke analyse of diagnostische doeleinden, als dat nodig en mogelijk is.
  De sleutel tot onze missie is dat alle informatie die hier geplaatst is, voor eenieder te gebruiken is. Een uitzondering wordt gemaakt voor de database die ook persoonlijke informatie bevat en wordt beheerd door Diagnosy.nl®. Deze informatie is niet toegankelijk voor andere gebruikers dan de geregistreerde.

  Iedereen die actief is op het platform onderschrijft onze missie. Hoe meer mensen symptoombeschrijvingen lezen en vragen stellen, hoe waarschijnlijker het zal zijn dat iemand symptomen herkent en de lege plekken in zal kunnen vullen. Alle informatie die op het platform wordt gezet kan worden verwijderd door de gebruiker die de informatie heeft geleverd, behalve de geanonimiseerde zaakbeschrijvingen die zonder identificatiemogelijkheid een nuttige bijdrage aan onze missie kunnen leveren. Het is Diagnosy.nl® toegestaan, zonder bijkomende toestemming de Cases /Casuïstiek te delen op deze site en op eventuele andere Diagnosy® websites.

  Als de privacy van de gebruiker, of enig ander recht, intellectuele eigendom of enige andere persoonlijke of privé recht niet wordt geschaad, is iedereen vrij om een ​​medische Case die is geplaatst te delen. Er wordt hierbij van uit gegaan dat gebruikers hun casuïstiek conform deze voorwaarden, geanonimiseerd, zonder verwijzing naar natuurlijke personen zullen plaatsen.
  Gebruikers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun omschrijvingen en hun analyse van andere gebruikers. Vernederende behandeling, discriminatie en mildere vormen van oneerbiedig of respectloos gedrag zal in deze openbare ruimte niet worden toegestaan ​​en gebruikers die als zodanig handelen, zal worden verboden zodanige uitingen te bezigen en eventueel verdere toegang tot de site worden geweigerd.
  We verwachten dat gebruikers Diagnosy.nl® informeren door middel van 'Contact' onder 'Over Diagnosy.nl' waar en wanneer wangedrag wordt ervaren. Diagnosy.nl® zal zich dan beraden op verdere stappen en de betrokkenen hierover informeren.

 • Artikel 1 - Toepasselijkheid AVGD

  Partijen van de overeenkomst waarvoor deze AVGD van toepassing zijn, zijn Diagnosy.nl®,
  Geregistreerd:
  Adres: Gerrit van der Veenstraat 106
  Contact: contact@diagnosy.nl
  KvK nr. 343138210
  En Gebruikers, die een Account hebben verkregen van Diagnosy.nl®.
  De geregistreerde gegevens worden opgeslagen door Diagnosy.nl®, voor administratieve doeleinden, zolang de partij een account heeft.
  De AVGD zijn van toepassing op alle contacten en activiteiten tussen Diagnosy‘s Gebruikers. Alle Gebruikers voldoen aan de AVGD en de toepasselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van de website en/ of haar diensten. Bij gebruik van de site, ga je ermee akkoord dat de informatie slechts beschikbaar is voor niet-commercieel gebruik.
  Diagnosy.nl® behoudt zich het recht voor om de AVGD van tijd tot tijd aan te passen als gevolg van verschillende omstandigheden waaronder maatschappelijke opvattingen, gebruikerswensen en wetswijzigingen.

 • Artikel 2 - Definities

  Account: Registratie als Gebruiker van de Diagnosy.nl® website met toegang tot de informatie en de mogelijkheid tot het uploaden van anamneses en zaakbeschrijvingen (Cases) en het stellen van vragen. Er zijn i.p. twee soorten accounts: een Diagnoser account en een Questioner account. Een Diagnoser account is noodzakelijk voor het kunnen reageren op casuïstiek of het geven van commentaren. Een Questioner account is nodig voor het delen van casuïstiek en hiermee hulp te kunnen ontvangen.


  Diagnose: het bepalen van de aard van een ziekte of onderscheidende ziektes op basis van een analyse van de kenmerken of het verloop van het ziekteproces, de symptomen en aangeleverde onderzoek uitslagen.

  Bezoeker: persoon die een bezoek brengt aan de website, zonder een account te hebben geopend.

  Case/Casus/Zaak(beschrijving): beschrijving van symptomen, ziekte(n), klachten, feitelijke omstandigheden, vooruitgang, ontwikkeling, aangeleverde onderzoek uitslagen en/of diagnose(s) en hier mee samenhangende vragen of opmerkingen.

  Diagnoser/Diagnosesteller; Iedereen, die medische professional, professional, onderzoeker of ervaringsdeskundige is, en die alleen of samen met andere gebruikers een diagnose stelt op basis van de verstrekte informatie van de Zaakbeschrijving of Case.

  AVGD: De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Diagnosy ‘s site (s), diensten en alle contacten tussen de gebruikers.

  Questioner/Vraagsteller: Gebruiker die de informatie over zijn, ziekte of klachten of andere relevante informatie aanlevert, ten behoeve van analyse of beantwoording van vragen. Dit kan ook een ziekte of klacht van een derde betreffen


  Dienst of product: een resultaat van vergelijkbare analyse of resultaat afgeleid van de informatie op het platform.

  Gebruiker/User: iedere persoon, Diagnosesteller, Vraagsteller of ander natuurlijke persoon, zijnde medische professional, patiënt of een ander persoon, met een account, die gebruik maakt van de site of diensten van Diagnosy.nl®, inhoudende: het gebruik van of het plaatsen van informatie, vragen of het deelnemen aan een onderzoek, onderzoek of analyse als onderwerp of Gebruiker.

  Website: Het platform gecreëerd door Diagnosy.nl®, met inbegrip van alle elektronische diensten mogelijk gemaakt door dit platform, “threads”, beschrijvingen Cases, het punten-beloningssysteem en mail processors.

 • Artikel 3 - Creëren Account, Toegang, Gebruik en de Beschikbaarheid

  3.1- Account en registratie
  Elke gebruiker registreert zich via de homepage: Account Maken voorafgaand aan het gebruik van de website van, of bij zijn eerste registratie of bij het actualiseren van zijn of haar persoonsgegevens. De Gebruiker mag alleen nauwkeurige en volledig juiste gegevens en informatie verstrekken. Het is elke Bezoeker toegestaan ​​om een ​​account te maken tenzij een eerdere Account van deze Bezoeker door Diagnosy.nl® is verwijderd. Meerdere Accounts voor eenzelfde Gebruiker zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan aan minderjarigen of onder curatele geplaatsten wegens psychische aandoeningen om een account te openen. Wel is het mogelijk om als een wettelijk vertegenwoordiger voor betreffende natuurlijke personen een account te openen.
  De Account bevat gegevens en informatie van de Gebruiker, zoals, maar niet beperkt tot persoonlijke informatie zoals e-mailadres, locatie, leeftijd, burgerlijke staat, etc. De verstrekte informatie zal door Diagnosy.nl® slechts worden gebruikt voor zover dat van belang is voor het goed functioneren van de site en de doelstellingen van Diagnosy.nl®. Elke gebruiker die een Account heeft aangemaakt heeft toegang tot de website en alle diensten op de site zonder dat verdere compensatie is vereist.

  3.2- Toegang- wachtwoord
  Elke gebruiker zal een unieke identiteit en wachtwoord creëren om toegang tot zijn of haar account te verkrijgen. Elke gebruiker zal zich onthouden van identiteitsfraude in de zin van het zich voordoen als een andere accounthouder, het gebruik van diens wachtwoord of enige vorm van vertegenwoordiging als andere gebruiker, met uitzondering van het vermelde in punt 2.1, of vergelijkbare daad van identiteitsdiefstal of persoonsfraude.
  Diagnosy.nl® behoudt zich het recht voor de toegang tot of het gebruik van de website, zonder voorafgaande kennisgeving te beperken.

  3.3- Content
  Bij het gebruik van de website, ga je ermee akkoord de informatie op de site niet te kopiëren, te verkopen, te downloaden, te publiceren, of opnieuw gebruik maken of aan derden in gebruik geven van haar content, zoals tekst, gegevens, foto's, bestanden, mappen, namen en lijsten voor private, professionele en/ of commerciële exploitatie. Een uitzondering kan worden gemaakt voor het gebruik van geanonimiseerde gegevens, maar niet zonder dat voorafgaand overleg met Diagnosy.nl® heeft plaats gevonden en hiervoor toestemming is gegeven door Diagnosy.nl® .

  3.4- Beschikbaarheid
  Diagnosy.nl® zal zijn uiterste best doen om de website “up and running” te houden. Echter, de gebruikers dienen zich te realiseren dat verstoring of onderbreking van de site en internet-toegang mogelijk is. Diagnosy.nl® zal zich redelijke inspanningen getroosten om eventuele fouten of omissies te corrigeren, zo spoedig mogelijk na de kennisgeving door Gebruikers. Diagnosy.nl® kan niet garanderen dat de Dienst of de Website vrij van fouten zal zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. In het geval van een fout of storing worden Gebruikers verzocht dit via een e-mail of link te melden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van contact@diagnosy.nl of contact@diagnosy.nl. Hoewel Diagnosy.nl® zal proberen om de website en diensten op basis van algemeen goed gebruik te onderhouden, is Diagnosy.nl® afhankelijk van de prestaties van derden, en kunnen er geen garanties van permanente toegang of van de prestaties van de site en diensten geven worden. Door het gebruik van de website gaan Gebruikers akkoord met de voorwaarden van AVGD en het privacy beleid van Diagnosy.nl®.

 • Artikel 4 - Diagnostisch advies

  Alle inspanningen zijn gericht om de juiste diagnose te stellen op basis van de geleverde informatie. Dit kan, bijvoorbeeld plaatsvinden op basis van anamnese, persoonlijke medische geschiedenis, medische problemen van mensen door gebruikers met persoonlijke of professionele ervaring of door studie.
  Geen van de gestelde diagnoses of antwoorden op vragen op Diagnosy.nl® vormt een professioneel advies.
  Diagnosy® heeft geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die door Gebruikers is aangeleverd.

 • Artikel 5 - Diagnosticeren

  Alle inspanningen zijn gericht op het vinden van de juiste diagnoses op basis van geleverde informatie als, maar niet beperkt tot, symptoombeschrijvingen. Behandeladvies is gereserveerd voor de gezondheidszorg professionals die patiënten in hun eigen professionele setting verder helpen.
  Voor Diagnosers kan het nodig zijn om antwoorden te krijgen over het effect van voorgestelde testen. Deelname aan deze testen vindt plaats onder ieders eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt tevens voor de inherente gevolgen. Het is belangrijk te beseffen dat deelname aan Diagnosy.nl® valt onder ieders eigen verantwoordelijkheid. Het verbinden van conclusies aan voorgestelde diagnoses en het starten van behandelingen door Gebruikers op basis van diagnoses op Diagnosy.nl® zonder hulp van een zorgverlener (s) is onverstandig en niet aan te bevelen. Diagnosy.nl® kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden door Gebruikers voor advies, diensten of producten.

 • Artikel 6 - Aansprakelijkheid

  Diagnosy.nl® heeft geen enkele verantwoordelijkheid, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de gegeven of verkregen informatie, diagnoses en of analyses, noch voor: feiten of fouten op de website, van welke bron of Gebruiker dan ook.
  Diagnosy.nl® zal geen verantwoordelijkheid nemen voor analyse, advies, behandeling en/of het gebruik van medicijnen of gedrag van een Gebruiker.
  Diagnosy.nl® zal fungeren als moderator, maar kan niet alle inhoud die op de platforms of andere informatie die door Gebruikers worden gecommuniceerd, controleren.
  Gebruikers aanvaarden de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in geval van (indirecte) schade aan Gebruikers of derde partijen.
  Diagnosy.nl® is niet aansprakelijk voor producten en diensten die door Gebruikers worden geleverd.
  Gebruikers houden Diagnosy.nl® gevrijwaard tegen elke vorm van aanspraken, in verband met de Informatie, Producten en/ of aanverwante diensten, intellectuele eigendom claims of elke andere claim die voortvloeit uit een inbreuk op of een niet-nakoming door een Gebruiker of een derde in verband met haar verplichtingen uit hoofde van de AVGD. Diagnosy.nl® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke vorm van schade dan ook, hetzij direct of indirect, bijzondere of gevolgschade.
  Partijen zullen zich zonder beperking onthouden van elk gebruik, of toegang verlenen aan een derde partij tot de Website of toestaan ​​dat iemand de te gebruiken Dienst of de website voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de website is ontworpen of bedoeld, of zich gedraagt op een manier die naar mening van Diagnosy.nl®, een andere Gebruiker beperkt of remt bij het gebruik van de Website en diensten, met name maar niet uitsluitend het:
  -versturen van elk materiaal dat bedreigend is, beledigend, onfatsoenlijk, pornografisch, obsceen of van bedreigend karakter, godslasterlijke of lasterlijk ten aanzien van een persoon, aanzetten tot haat tegen elke etnische, religieuze of andere minderheden, in minachting van de rechtbank of in strijd met vertrouwelijkheid, geheimhouding, auteursrechten, persoonlijke rechten, publiciteit of privacy of alle andere rechten van derden;
  -versturen van enig materiaal dat gedrag vormt of aanmoedigt dat wordt beschouwd als een misdrijf, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wet of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij in enig land in de wereld;
  - versturen van materiaal dat technisch schadelijk is (inclusief computervirussen, logic bombs, Trojan horses, worms, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens); of voor frauduleuze doeleinden; door valse gegevens, inclusief valse namen, adressen en contactgegevens en frauduleus gebruik van credit / debit card nummers;
  -belemmeren van toegang tot de Dienst (of website) op een zodanige wijze dat, of het plegen van een handeling die een onredelijk of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur met zich meebrengt (ddos); ·-het verzenden van ongevraagde e-mailberichten, inclusief het versturen van 'junk mail' of andere reclamemateriaal voor gebruikers.
  - het creëren of doorsturen 'kettingbrieven' of andere 'piramidespelen' van elk type, of of genereren dat de ontvanger dergelijke mailingen zal ontvangen;
  - het verzenden van kwaadaardige e-mail, met inbegrip van verzenden aan een Gebruiker.

 • Artikel 7 - Onrechtmatig gebruik

  Diagnosy.nl® behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, alle informatie die kan worden beschouwd als ongepast en / of beschadigend voor Diagnosy.nl®, of de Gebruikers, of hun reputatie, te verwijderen. Naar eigen goeddunken, kan Diagnosy.nl® besluiten de Account van de Gebruiker die zich ongepast gedraagt en/of anderszins in strijd handelt met de AVGD, te sluiten.

 • Artikel 8 – Privacy

  Voor het doel van het gebruik van deze site en deelname als een Gebruiker ga je ermee akkoord en bevestig je geen persoonlijke informatie die nodig is voor het functioneren van de site en de contacten tussen gebruikers, zonder toestemming van Diagnosy.nl® en /of de betreffende Gebruiker(s), te verwerken. Om je privacy te garanderen zal Diagnosy.nl® niet meer gegevens en informatie verzamelen dan nodig is voor het gebruik van onze Site. De persoonlijke gegevens en informatie die natuurlijke personen kunnen identificeren zoals, maar niet beperkt tot, identificatiegegevens, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel van Diagnosy’s diagnostische en onderzoeksdiensten.
  Diagnosy.nl® zal alleen gegevens verwerken voor het doel en voor de periode die nodig zijn voor de beschreven doeleinden en wettelijke eisen. Bij het opheffen van een Account worden alle gegevens geanonimiseerd of zo mogelijk verwijderd, zo lang zij de functies van de site niet belemmeren.
  Alle persoonlijke gegevens van een account zullen worden verwijderd nadat het account is gesloten, behalve indien het noodzakelijk is voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  Gebruikers beslissen zelf en zijn zelf verantwoordelijk voor welke persoonlijke informatie zij ter beschikking stellen bij gebruikmaking van de site.
  Gebruikers zullen de privacy van andere gebruikers respecteren, met name maar niet beperkt tot medische gegevens, persoonlijke locatie, adressen en telefoonnummers. Deze informatie zal uitsluitend worden geopenbaard en gecommuniceerd met toestemming van de gebruiker of indien van toepassing, in het geval van cases met meerdere Gebruikers, met toestemming van die andere gebruikers.
  Gebruikers dienen het privacy beleid van Diagnosy.nl® te hebben gelezen en aanvaard.

 • Artikel 9 - IP Rechten & Trademark (handelsmerk)

  De Gebruiker vrijwaart Diagnosy.nl® tegen alle claims en rechtszaken wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of op basis van oneerlijke concurrentie als gevolg van het bezit en / of gebruik van het handelsmerk van Diagnosy.nl® of enig ander handelsmerk of IP gerelateerd product.

 • Artikel 10 - Vertrouwelijkheid

  Hoewel de meeste gebruikers informatie publiekelijk beschikbaar is kan bepaalde informatie vertrouwelijk worden behandeld als Gebruikers of Diagnosy.nl® dit overeenkomen. Gebruikers zullen geen publieke uitspraken, verklaringen, reclame, persbericht of enige andere vorm van promotie publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diagnosy.nl®.

 • Artikel 11 - NALEVING VAN WETTEN

  Elke gebruiker zal zich strikt houden aan alle wetten, regels, voorschriften en verordeningen die van toepassing zijn op hun activiteiten op de site. Gebruikers zullen zich op een gezagsgetrouwe wijze gedragen met respect voor de rechten van anderen.
  Diagnosy.nl® zal geen verantwoordelijkheid hebben of nemen voor Gebruikers die in strijd met het auteursrecht of andere wetten handelen.
  Diagnosy.nl® verwacht dat alle Gebruikers de geldende wetgeving zullen naleven. Alle partijen zullen zich houden aan het burgerlijk wetboek inzake wettelijke aansprakelijkheid.

 • Artikel 12 - TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID

  De in de AVGD aangegeven regels betreffende het gebruik van de Site worden beheerst door Nederlands recht. Elk geschil tussen de partijen zal dienen voor het Hof van Amsterdam.
  Het Verdrag van Wenen inzake de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing.

 • Artikel 13 - DIVERSEN

  Als een paragraaf van de AVGD ongeldig of niet van toepassing blijkt te zijn door de tekstuele opstelling, zal een vergelijkbare tekst door de partijen worden aanvaard Gedeeltelijke buiten werking stellen van individuele bepalingen heeft geen gevolgen voor de AVGD als geheel.

 • Artikel 14 - Einde van de overeenkomst

  De toepasselijkheid van de overeenkomst zal eindigen als de Gebruiker te kennen heeft gegeven niet meer deel te nemen aan de overeenkomst en zijn Account sluit of als de Gebruiker het gebruik van de Account wordt ontzegd door Diagnosy.nl® op grond van het gedrag van Gebruiker of om andere legitieme redenen, indien Diagnosy.nl® zal worden overgenomen door een andere rechtspersoon, failliet gaat, of als Diagnosy.nl® of om enige andere reden zal ophouden te bestaan, of bij overlijden van de Gebruiker.